Statut Cechu

Statut Cechu

Załącznik nr 1  do uchwały nr 6/2016

Walnego Zgromadzenia Członków

Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp.

z dnia 31-05-2016r.

 

 

TEKST  JEDNOLITY STATUTU

uchwalony w dniu 04-07-1989r.

zmieniony w dniu 19-05-2001r.

zmieniony w dniu 11-05-2002r.

zmieniony w dniu 27-03-2004r.

zmieniony w dniu 14-05-2005r.

zmieniony w dniu 28-05-2014r.

zmieniony w dniu 31-05-2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

CECHU  RZEMIOSŁ  RÓŻNYCH
W ŚRODZIE WLKP.

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

CECHU    RZEMIOSŁ    RÓŻNYCH     W    ŚRODZIE    WLKP.

 

 

I.    POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

 

1.   Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej.

 

2.    Cech posiada osobowość prawną.

 

3. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego, jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego  i innych instytucjach dialogu społecznego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1240 z późn. zmianami ) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zmianami )

 

4.   Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r., (Dz.U. nr 17, poz. 92 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „Ustawą o Rzemiośle”, ustaw wymienionych w ust. 3 oraz niniejszego Statutu.

 

5. Cechu prowadzi działalność na terenie działania Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej   Poznaniu.

 

§ 2

 

1.   Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp.

 

2.   Siedzibą Cechu jest miasto Środa Wlkp.

 

§ 3

 

1. Cech jest dobrowolnym członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

 

 

II.    ZADANIA  CECHU

 

§ 4

 

Podstawowym zadaniem cechu jest w szczególności utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodny z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno - organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.

1. Do zadań cechu , jako organizacji samorządu gospodarczego należy :  

 -promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła,

-nadzór nad organizacją i przebiegiem przygotowania zawodowego,

-udzielanie pomocy rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonym w       organizacji  samorządu gospodarczego rzemiosła,

-reprezentowanie interesów środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej,

-uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia  wykwalifikowanych kadr dla gospodarki.

 

2. Do zadań cechu należy w szczególności :

                                                                

1) utrzymanie i podnoszenie godności zawodowej członków,

 

2) prowadzenie wśród członków pracy społeczno  - wychowawczej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania rzemiosła,                                                                                                            

 

3) wykonywanie na podstawie upoważnienia Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu poprzez :

 

a) współpracę z samorządem powiatów i gmin, dyrektorami, opiekunami praktyk i radami pedagogicznymi szkół, szkół zawodowych , ośrodków kształcenia, centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego, w których młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego realizują dokształcanie teoretyczne;

 

b) współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy w zakładach szkolących

 

c) przyjmowania od pracodawców oświadczeń dotyczących spełniania warunków do szkolenia i ustalającego maksymalną liczbę szkolonych pracowników młodocianych;                             

 

d) prowadzenia kartotek, dokumentacji działalności gospodarczej  i  ewidencji zakładów szkolących, rzemieślników szkolących, dokumentacji kwalifikacji zawodowych instruktorów praktycznej nauki zawodu, informowania o stanie zatrudnienia pracowników młodocianych  szkolonych w zawodzie i o miejscach wolnych do wykorzystania w procesie szkolenia;

 

e) sporządzanie i prowadzenie ewidencji umów o pracę w celu przygotowania zawodowego,  udostępniania dokumentacji z tym związanej

 

f) ustalenia posiadającej przygotowanie pedagogiczne osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przebiegiem przygotowania młodocianych w rzemiośle;

 

g) organizowania cyklicznych spotkań instruktażowych z mistrzami szkolącymi;

 

h) prowadzenie doradztwa oraz udzielanie informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem zarówno dla szkolących jak i dla szkolonych, uzyskiwania dofinansowań,  prowadzenie działalności mediacyjnej w zakresie sporów wynikłych na tle realizacji procesu szkolenia;

 

i) udzielania informacji o wolnych miejscach do nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych, udzielanie pomocy młodocianym pragnącym z uzasadnionych przyczyn zmienić miejsce lub profil szkolenia;

 

j) promowania nauki zawodów rzemieślniczych  przez upowszechnianie informacji o płynących stąd korzyściach dla szkolących i szkolonych wraz z określeniem praw i obowiązków stron procesu szkolenia;

 

k) przygotowanie, udostępnienie i informowanie o dokumentacji niezbędnej do realizacji procesu szkolenia, egzaminów i sposobie jej prowadzenia;

 

l) organizowanie w miarę potrzeby – uroczystego podpisywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego połączonego z omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów i młodocianych uczniów przy udziale ich rodziców.

 

m) organizowania w miarę potrzeb uroczystego wręczenia dyplomów czeladniczych

 

4) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych,

 

5) udzielenie rzemieślnikom pomocy przy wykonywaniu rzemiosła w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,

 

6) udzielanie informacji o usługach świadczonych przez rzemieślników oraz ich możliwościach produkcyjnych,

 

7) rozpatrywanie skarg na działalność członków i wykonywanie związanych z tym kontroli,

 

8) popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką rzemieślników pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju rzemiosł artystycznych, organizowanie kursów, konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,

 

9) organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i pracowników zakładów rzemieślniczych,

 

10) podejmowanie działań mających na celu promowanie rzemiosła, nauki rzemiosła, członków Cechu i ich działalności zawodowej i pozazawodowej

 

11) promocja i współpraca z władzami oświatowymi, szkołami zawodowymi, ośrodkami kształcenia, centrami kształcenia ustawicznego i zawodowego, w zakresie dokształcania teoretycznego i praktycznej nauki zawodów uczniów rzemieślniczych, w tym kierowanie uczniów na konkursy, sprawdziany wiedzy i umiejętności, wystawy, pokazy itp.

 

12) roztaczanie opieki nad młodzieżą rzemieślniczą we współdziałaniu z organizacjami młodzieżowymi,

 

13) udzielanie pomocy członkom cechu w zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rzemieślniczych oraz organizowania szkolenia w tym zakresie,

 

14) organizowania działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów rzemieślniczych, a także członków ich rodzin, w tym organizowanie spotkań okolicznościowych, integracyjnych , uroczystości rzemieślniczych

 

15) wspieranie działalności Koła Rodzin Rzemieślniczych działającego przy Cechu w zakresie organizowania wycieczek, działalności kulturalnej, instruktażowej, wystaw, pokazów, działalności charytatywnej i innych podejmowanych działań mających na celu utrwalanie więzi środowiskowych

 

16) współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy, Państwową Strażą Pożarną, Sanepidem, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie informowania i dostarczania niezbędnej wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych i zasad prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z korzystaniem z organizowanych przez te instytucje szkoleń, seminariów itp.

 

17) delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne , w tym  do Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,

 

18) zgłaszanie na wniosek Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych oraz na rzeczoznawców do wydawania opinii w zakresie spraw dotyczących rzemiosła,

 

19) dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,

 

20) udzielanie informacji dotyczących warunków wykonywania rzemiosł oraz udzielania pomocy organizacyjnej rzemieślnikom uruchamiającym zakłady, w szczególności młodzieży wyszkolonej w rzemiośle,

 

21) prowadzenie obsługi informacyjnej, oraz doradztwa podatkowego wobec członków Cechu w zakresie spraw dotyczących rzemiosła,

 

22) wykonywanie innych zadań  wynikających z przepisów szczególnych.

 

3. Cech współdziała ze Spółdzielniami Rzemieślniczymi zrzeszającymi członków  w prawach objętych zakresem działania spółdzielni wynikających z przepisów szczególnych.

 

 

III. CZŁONKOWIE,  ICH PRAWA  I  OBOWIĄZKI

 

§ 5

 

1. Członkami Cechu mogą być:

 

1) osoby fizyczne zawodowo wykonujące działalność gospodarczą z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, pracy własnej, w imieniu własnym i na swój rachunek, jeżeli zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników,

 

2) wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji,

pracy własnej, w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek, zatrudniający nie więcej niż 250 pracowników,

 

3) małżonek lub zstępny osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez te osoby działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła,

 

4) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą nie będące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników,

 

5) osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą jako członkowie wspierający, którzy wyrażają wolę świadczenia pomocy materialnej i pozamaterialnej na rzecz Cechu.

 

2.   Członkiem Cechu może być osoba, która prowadząc działalność gospodarczą w zakresie rzemiosła z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestała wykonywania rzemiosła.

Powyższe uprawnienia dotyczą również osób, które nabyły prawo do zasiłku     przedemerytalnego, świadczenia emerytalnego, emerytury pomostowej i inne prawem przewidziane.

 

3.   Wpis do rejestru członków Cechu następuje na podstawie złożonego wniosku - deklaracji  przez zainteresowaną osobę, po decyzji Zarządu o przyjęciu.

 

4.   Zarząd Cechu podejmuje decyzję o przyjęciu i wpisie do rejestru członków w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

 

5.   O decyzji przyjęcia lub odmowie na członka Cechu, Zarząd zawiadamia na piśmie zainteresowanego w terminie 14 dni od jej podjęcia. Decyzja odmowna winna być  uzasadniona.

 

6.   Od odmownej decyzji Zarządu, służy zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków, które należy wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.

 

§ 6

 

1. Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle i zatrudnia pracowników w celu przygotowania zawodowego jest obowiązana uzyskać członkostwo Cechu o ile nie jest członkiem właściwej izby rzemieślniczej.

 

§ 7

 

1.   Członkowie wymienieni w § 5  ust 1 pkt 1-4 i ust. 2 Statutu mają prawo do:

 

1)  korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 4 Statutu,

 

2)   wybierania i wybieralności do organów Cechu,

 

3)   zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu,

 

4) wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu, dotyczących praw członka - do Walnego Zgromadzenia,

 

5)  obecności na obradach organów Cechu, przy rozpatrywaniu stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,

 

6) wglądu w protokóły Walnych Zgromadzeń i rocznych sprawozdań Zarządu Cechu, protokółów i pism pokontrolnych oraz sprawozdań z wykonywania zaleceń,

 

7) uzyskiwania od organów Cechu - na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach,

 

8)   zadania zwołania Walnego Zgromadzenia.

 

2.   Nie mają praw wybieralności do czasu ustania przyczyny , o których mowa niżej

      członkowie Cechu wymienieniu § 5  ust 1 pkt 1-4 i ust. 2 Statutu, który:

 

1)    został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,

 

2)  został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,

 

3)  zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej sześciu miesięcy, mimo wezwań, o których mowa w § 8 ust. 3 Statutu.

 

3.   Członkowie wspierający z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego mają prawo:

 

       1) korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 4 Statutu,

           

      2) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia Cechu,

 

      3) brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym

 

§ 8

 

1.   Do statutowych obowiązków członka Cechu należy:

 

1)    stosowanie się do przepisów statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu Cechu,

 

2)    czynne uczestnictwo w pracach Cechu,

 

3)  regularne wpłacanie składki cechowej, w obowiązującej wysokości oraz należności podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne,

 

4)    podnoszenie jakości usług oraz kultury obsługi klientów,

 

5)   w działalności swojej członek Cechu powinien przestrzegać zasad etyki zawodowej i przepisów prawa, obowiązujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

§ 9

 

1.   Członek Cechu oraz Członek Wspierający jest  zobowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zamknięciu bądź zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej lub  o przeniesieniu siedziby zakładu poza teren działalności Cechu.

 

§ 10

 

1.   Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

 

1)   wystąpienia,

 

2)   wykreślenia,

 

3)   wykluczenia.

 

§ 11

 

1.   Wystąpienie członka Cechu następuje po upływie 3 miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca miesiąca, w  którym nastąpiło wypowiedzenie.

 

2.   Na wniosek występującego Zarząd Cechu może skrócić okres wypowiedzenia do 1 miesiąca.

 

§ 12

 

1.   Wykreślenie Członka Cechu i Członka Wspierającego z Cechu następuje w przypadku:

 

1)   zamknięcia działalności gospodarczej,

 

2)   przeniesienia siedziby zakładu poza teren działalności Cechu,

 

3)   śmierci członka.

 

§ 13

 

1.   Wykreślenie z rejestru członków Cechu i rejestru Członków Wspierających z przyczyn określonych w §12 następuje na mocy uchwały Zarządu Cechu i powinno nastąpić  bezpośrednio po stwierdzeniu przyczyn uzasadniających wykreślenie.

 

§ 14

 

1.   Wykluczenie członka Cechu i Członka Wspierającego z Cechu następuje w wypadku:

 

      1)      nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Cechu,

 

   2)  nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej,

 

      3)     nie opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,

 

      4)    prawomocnego orzeczenia sądu cechowego,

 

     5)    stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z    przygotowaniem zawodowym pracowników.

 

 

§ 15

 

1. Uchwałę o wykluczeniu członka Cechu i Członka Wspierającego podejmuje Zarząd na  wniosek Sądu Koleżeńskiego lub z  własnej inicjatywy.

 

§ 16

 

1.    O wykreśleniu lub wykluczeniu członka Cechu i Członka Wspierającego Zarząd   obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podpisu uchwały oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.

 

2.  Członka zmarłego wykreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym  nastąpiła śmierć.

 

3.  Uchwała w sprawach określonych w ustępie 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu.

 

4.   Osobom, z którymi rozwiązano członkostwo przysługuje prawo odwołania się za  pośrednictwem Zarządu Cechu do Walnego Zgromadzenia członków  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

5. Odwołujący się członek ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie  rozpatrywania odwołania.

 

6.  O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Cechu zawiadamia odwołującego się członka  listem poleconym z 14 dniowym wyprzedzeniem.

 

§ 17

 

1. Wysokość składki cechowej dla Członków Cechu i Członków Wspierających ustala Walne Zgromadzenie, uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno - samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową organizacji rzemieślniczych do których Cech przystąpił. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd Cechu do zmiany wysokości składki cechowej na działalność samorządowo – organizacyjną w okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami.

 

2.  O wysokości składki cechowej Cech zawiadamia członków Cechu i Członków

Wspierających ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.

 

3. Zarząd Cechu może w szczególności w uzasadnionych przypadkach zwolnić członka Cechu i Członka Wspierającego od obowiązku płacenia składek w całości na czas określony, a także umarzać składki zaległe.

 

 

§ 18

 

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność „ Honorowego Starszego ” lub „ Honorowego Członka ” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub   rozwoju rzemiosła.

 

2.  Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w świadczeniach socjalnych i  kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

 

 

IV. ORGANY  CECHU

 

§ 19

 

1.   Organami Cechu są:

 

1)   Walne Zgromadzenie członków

2)   Zarząd

3)   Komisja Rewizyjna

4)   Sąd Koleżeński.

 

2. Członek Cechu wymieniony w  5 ust 1 pkt 1-4 i ust 2 Statutu może być wybrany tylko do  jednego z organów wymienionych w ust. 1 punkt 2, 3 i 4.

 

3.  Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka  organu następuje także w głosowaniu tajnym.

 

4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organy Cechu uchwały   uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

 

1)   Walne Zgromadzenie członków

 

§ 20

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania  uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

 

 

§ 21

 

1.   Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 

1)   uchwalenie Statutu i jego zmian,

 

2)   wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz zastępców członków,

 

3)   określenie wysokości składek cechowych, opłata za świadczenia oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,

 

4) uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,

 

5)   ustalenie zasad gospodarki finansowej Cechu

 

6)   rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

 

7) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

 

8)  podejmowanie uchwał w związku z oceną pokontrolną działalności Cechu,

9) upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu, mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

 

10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej,

 

11) nadawanie godności Członka Honorowego Cechu,

 

12) rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,

 

13) uchwalanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego,

 

14) podejmowanie uchwał w sprawie dobrowolnej przynależności do innych organizacji,

 

15) wybieranie delegatów na zjazd delegatów izby rzemieślniczej,

 

16) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Cechu,

 

17)podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia przez Zarząd Cechu.

 

2.  Walne Zgromadzenie wybiera delegatów, o których mowa w ust. 1 pkt 15 na okres kadencji.

 

§ 22

 

1.  Odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji - może nastąpić przez Walne Zgromadzenie na wniosek Ľ członków Cechu, Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23

 

1.   Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków - Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu Zebraniem delegatów.

 

2.   Delegatów wybierają sekcje zawodowe i terenowe na okres kadencji Zarządu. Przy liczbie członków Cechu do 1 000 wybiera się jednego delegata na 12 członków, ponad 1 000 do 1 500 - jednego na 15 członków.

 

3.   Do Zebrania delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie członków stosuje się  odpowiednie przepisy o Walnych Zgromadzeniach.

 

§ 24

 

1.  Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego  zastępstwie Podstarszy Cechu.

 

2.  Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

1)   Komisji Rewizyjnej,                

2)   1/4 ogólnej liczby członków Cechu wymienionych w § 5 ust 1 pkt 1

4 i ust 2 Statutu Cechu lub delegatów.

 

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

 

4.   W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może  zwołać Komisja Rewizyjna.

 

§ 25

 

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków listem lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej 14 dni przed  terminem Walnego Zgromadzenia. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się również spółdzielnie rzemieślnicze, których członkiem jest Cech. W Walnym Zgromadzeniu mogą

    brać udział inne zaproszone osoby.

 

2.  W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu - odpowiednio do porządku obrad - następujących  materiałów:

 

1)   zamknięcie rachunku za rok ubiegły,

 

2)   sprawozdanie Zarządu,

 

3)   projektów podstawowych uchwał,

 

4)   protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 

3.  Członkom wymienionym w § 5 ust 1 pkt 1-4 i ust 2 Statutu Cechu , którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej sześć miesięcy, należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu i w ostateczności mogą być wykluczeni  z Cechu.

 

§ 26

 

1.   Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu.

       Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie:

-     przewodniczący

-     dwóch zastępców przewodniczącego

-     sekretarz.

 

2.   Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo po uprzednim trzykrotnym upomnieniu     wykluczyć ze Zgromadzenia osoby, które nie stosują się do regulaminu obrad.

 

3.   Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

 

§ 27

 

1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 Statutu jest zdolne do  podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej 1/4 części członków Cechu lub delegatów, jeżeli Statut nie stanowi   inaczej.

 

2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodów braku wymaganej  liczby obecnych członków, zarząd obowiązany jest - nie później niż w ciągu 14 dni - zwołać ponownie Walne Zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

 

3.  Uchwały zapadają zwykle większością głosów, jeśli Statut nie stanowi inaczej.

 

4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach    wprowadzonych dodatkowo na porządek obrad, wymagają dla swej ważności, co najmniej  2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania.

 

5.  W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu     wymienieni § 5 ust 1 pkt 1-4 i ust 2 Statutu Cechu.

 

§ 28

 

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Cechu - delegatów Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

 

2.   Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

 

2)   Zarząd Cechu

 

§ 29

 

1.  Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za        prawidłową jego działalność.

 

§ 30

 

1. Zarząd składa się ze Starszego Cechu, dwóch Podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz  jednego członka. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych członków  Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera jednego zastępcę członka. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów.

 

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch Podstarszych, sekretarza i skarbnika.

 

3.  Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 

4.  Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu wymienieni § 5 ust 1 pkt 1-4 i ust 2 Statutu Cechu.  Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje zrzeszonym członkom Cechu, o których mowa wyżej.

 

5. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 letni okres członkostwa  w Cechu.

 

§ 31

 

1.  W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów  - wg kolejności umieszczenia na liście. W przypadku  ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, zastępuje go Podstarszy.

 

§ 32

 

1. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji  innych organów Cechu.

 

§ 33

 

1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w  szczególności:

 

1) reprezentowanie interesów członków wobec powiatowych, miejskich i gminnych organów władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych,

 

2)   gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia, wskazanego w  § 21,

 

3)   zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowanie wniosków na te zgromadzenia,

 

4)   powoływanie komisji kontroli społecznej i innych komisji spośród członków Cechu wymienionych § 5 ust 1 pkt 1-4 i ust 2 Statutu Cechu, na okres kadencji Zarządu,

 

5)   realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,

 

6)   zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z Kierownikiem Biura Cechu, oraz ustalenia wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,

 

7)   rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie zamówień przez członków Cechu i Członków Wspierających,

 

8)   rozpatrywanie wniosków komisji kontroli społecznej, wydawanie w tych sprawach zaleceń członkom Cechu i Członkom Wspierającym oraz występowania z wnioskami do właściwych organów,

 

9) kierowania wniosków do Sądu Koleżeńskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków oraz popieranie tych wniosków przed sądem,

 

10) podejmowanie uchwał o członkostwie Cechu w spółdzielniach rzemieślniczych oraz innych organizacjach,

 

11) podejmowanie uchwał o przyjęciu na członka Cechu i Członka Wspierającego oraz uchwał o wykreśleniu lub wykluczeniu członka Cechu i Członka Wspierającego.

 

12) ustalenie wysokości diet za udział w posiedzeniach i zasad zwrotu kosztów podróży, delegacje służbowe członków organów samorządowych.

 

§ 34

 

1.   Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

 

2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie  najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

§ 35

 

1.   Posiedzenie Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.

 

2.  O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem wszyscy  członkowie Zarządu.

 

3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Kierownik Biura z głosem doradczym, mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.

 

§ 36

 

1.  Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej  liczby członków Zarządu , w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.

 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos  przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

 

3.  Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone  przez Zarząd.

 

 

3)   Komisja Rewizyjna

 

§ 37

 

1.   Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z      wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

 

2.   Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i 1 zastępcy, wybranych przez Walne   Zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków i zastępcę członka razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności  pełnienia funkcji przez członka Komisji - w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca  członka.

 

§ 38

 

1.   Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 

1)  badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej  Cechu, z tym, że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków Cechu, Zarządu Cechu - badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,

 

2)  badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,

 

3)  składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

 

4)  przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzieleniu absolutorium Zarządowi,

 

5) wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2.   Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin.

 

4)   Sąd Koleżeński

 

§ 39

 

1.  Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 1 zastępcy, wybranych przez Walne

  Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu.  Warunkiem

wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów. Członkowie

Sądu wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.W

razie niemożności pełnienia funkcji przez członka  – w jego prawa i obowiązki

wchodzi zastępca członka.

 

 

§ 40

 

1.  Członkowie Cechu i członkowie Wspierający podlegają odpowiedzialności przed Sądem  Koleżeńskim za  naruszenie:

 

1) statutowych obowiązków członka Cechu i Członka Wspierającego

określonych   w § 8 Statutu Cechu,

 

2)   zasad etyki zawodowej lub rzetelnego wykonywania zawodu.

 

§ 41

 

1.   Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 

1)   upomnienie

 

2)   naganę

 

3)   pozbawienia prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku

 

4)   pozbawienia prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat.

 

2.  W uzasadnionych przypadkach Sąd Koleżeński może niezależnie od orzeczenia kary wystąpić z wnioskiem do Zarządu o wykluczenie członka z Cechu.

 

3.  W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze  świadczeń rzemieślników i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

 

§ 42

 

1.   Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Rzemieślniczego Sądu   Odwoławczego, działającego przy Izbie Rzemieślniczej w ciągu 1 miesiąca od doręczenia  orzeczenia.

 

2.   Orzeczenia Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.

 

§ 43

 

1.   Wykonanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.

 

§ 44

 

1.   Właściwość, zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie członków.

 

V. SEKCJE  TERENOWE  I  ZAWODOWE

 

§ 45

 

1.  Członkowie Cechu wykonujący rzemiosła na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i  gmin mogą tworzyć sekcje terenowe.

 

2.  Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła i mogą tworzyć sekcje zawodowe.

 

3.   W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i  terenowe. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w § 21 ust. 2 Statutu.

 

4.   Zarząd Cechu powołuje sekcje, jeżeli liczba rzemieślników wchodzących w ich skład  wynosi co najmniej 15 osób.

 

5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczy.

 

6.   Do zadań sekcji należy:

1)  oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno - gospodarczych rzemiosła,

 

2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,

 

3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,

 

4)  otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzące nowe zakłady rzemieślnicze,

 

5)   aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych.

 

7.   Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.

 

8. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty,   przedstawiają Zarządowi Cechu.

 

 

VI. ZASADY  GOSPODARKI  FINANSOWEJ  CECHU

 

§ 46

 

 

1.   Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu,  dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.

 

2.   Nadwyżki budżetowe przekazuje się na działalność statutową Cechu.

 

3.  Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest  samowystarczalność  Cechu.

 

§ 47

 

1.   Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo - organizacyjnej izby  

 rzemieślniczej oraz w finansowaniu funduszów zcentralizowanych, przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe, społeczno - wychowawcze i socjalne ogółu  rzemiosła.

 

VII. BIURO  CECHU

 

§ 48

 

1. Kierownik Biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.

 

2.   Kierownik Biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu          obowiązujących przepisów.

 

3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Kierownik Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub  decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.

 

4. Kierownik Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach  Zarządu z głosem doradczym.

 

5.   Kierownik Biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

 

§ 49

 

1.  Kierownikiem Biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie  wykształcenie oraz 3 - letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na Kierownika Biura od warunku posiadania 3 - letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

 

§ 50

 

1.  Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Kierownik Biura Cechu.

 

VIII. REPREZENTACJA  CECHU

 

§ 51

 

1.   Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego, Podstarszego Cechu lub inne  osoby upoważnione przez  Zarząd.

 

2.   Do reprezentowania Cechu na zewnątrz Zarząd może upoważnić w określonych sprawach   również Kierownika  Biura Cechu.

 

§ 52

 

1.  Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają: Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Kierownikiem Biura, w okresie jego nieobecności - łącznie z    upoważnionym przez Kierownika - Pracownikiem Biura Cechu.

 

2.   Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do         dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego  rodzaju lub czynności szczególnych.

 

IX. POŁĄCZENIE  I  LIKWIDACJA

 

§ 53

 

1. Połączenie i likwidacja Cechu może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia członków  Cechu, większością 3/4 obecnych, uprawnionych do głosowania.

 

2. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniem § 25 Statutu, władne jest do podejmowania uchwały w sprawie połączenia lub likwidacji Cechu, jeżeli liczba obecnych  wynosi co najmniej 50 % członków Cechu lub delegatów.

 

3.   Majątek pozostały po likwidacji Cechu przekazuje się innej organizacji rzemiosła stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.